Critical Autism Studies

Deel van het autisme-onderzoek dat zich bezig houdt met het evalueren van heersende veronderstellingen over autisme.

Belang

 
Critical Autism Studies is het deel van het autisme-onderzoek dat zich bezig houdt met het evalueren van heersende ideeën over autisme. Het gaat uit van het gegeven dat ideeën niet slechts ideeën zijn, maar impact hebben op de levens van echte mensen.
 

Autismewoordenboek

1Critical Autism Studies als onderzoeksbenadering
Critical Autism Studies is een benadering van het onderzoek naar autisme die de conventionele benadering uitdaagt. Vanuit deze benadering wordt onderzoek en theorie over autisme geproduceerd.
2Critical Autism Studies als onderzoeksagenda
Critical Autism Studies is een set van onderzoeksdoelen of onderzoeksvragen die samen een onderzoeksagenda vormen: (1) het deconstrueren van heersende, als vanzelfsprekend genomen ideeën over autisme, (2) het onderzoeken van ontwikkelingen en praktijken waardoor deze constructies van autisme het autisme-onderzoek en de publieke opinie zijn komen te domineren, (3) het uitdagen van de bewijslast voor de heersende constructies van autisme, (4) het onderzoeken van de impact van heersende constructies van autisme op de praktijk van beroepsbeoefenaars en het leven van mensen met autisme, (5) het verkennen van ideeën over betere constructies en betere praktijken.
3Critical Autism Studies als ideologie
Critical Autism Studies is een kritiek op de heersende moraal, op wat normaal gevonden wordt, op wat goed en slecht gevonden wordt.
Het woord 'kritisch' verwijst naar een beoordeling van waar we vandaan komen, waar we staan en waar we naartoe zouden kunnen gaan.

Dan Goodley

Critical Studies heroverweegt de conventies, assumpties en aspiraties van onderzoek, theorie en activisme.

Margrit Shildrick

Ontwikkeling

 • 1937Horkheimer

  De Duitse filosoof en socioloog Max Horkheimerr introducteert het concept "kritische theorie" in zijn essay Traditional and Critical Theory. Waar traditionele sociale theorie alleen gericht is op het begrijpen en verklaren van de samenleving is kritische theorie een vorm van sociale theorie gericht op het bekritiseren en veranderen van de samenleving. Een kritische theorie richt zich op het verminderen van onderdrukking en het vergroten van vrijheid.
 • 1978Focault

  In de lezing "What is Critique?" stelt de Frans filosoof Michel Foucault dat kritiek niet slechts een kwestie is van zeggen dat de dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Het is een kwestie van duidelijk maken op welke bekende, niet in twijfel getrokken veronderstellingen de praktijken die we accepteren rusten.
 • 1998Corker

  De Britse disability studies researcher Mariain Corker legt de basis van wat later bekend wordt als Critical Disabilities Studies (CDS). Zij meent dat Disability Studies leidt aan een gebrek aan theorie. In het artikel The Limits to Theoretical Representation of Disabled people's Experiences pleit zij voor een "kritische analyse" van de termen die gebruikt worden om beperking en handicap te definiëren. Binaire opposities tussen "ability" en "disability" verleiden ons tot het waarderen van één kant van de tegenstelling boven de ander.
 • 2013Goodley

  In het artikel Dis/entangling critical disability studies noemt de Britse psycholoog en disability studies researcher Dan Goodley als kernpunten (1) het afwijzen van een sterke scheiding tussen handicap en beperking, omdat lichaam en cultuur op elkaar van invloed zijn en het besteden van aandacht aan (2) disabilty theory afkomstig uit ontwikkelingslanden, (3) belichaming en (4) de relatie tussen de "disabled self" en de "abled other".
 • 2013Orsini & Davidson

  De Canadese filosofen Michael Orsini en Joyce Davidson stellen naar aanleiding van een workshop aan de universiteit van Ottowa het boek Worlds of Autism samen. In het inleidende hoofdstuk introduceren zij de term "Critical Autism Studies".
 • 2014Vehmas & Watson

  De Finse filosoof Simo Vehmas en de schotse disability studies researcher Nick Watson geven kritiek op critical disability studies. Critical Disability Studies (CDS) geeft normatieve oordelen over de huidige manier van denken over beperkingen en op de manier waarop de samenleving omgaat met beperkte mensen, maar geeft geen ethische argumenten om deze beoordelingen te staven. CDS bevat belangrijke veronderstellingen over goed en kwaad, maar heeft weinig te bieden om de ethische en politieke dillema's op te lossen waar concrete individuen en politici voor staan.
 • 2015Runswick-Cole, Mallet & Timimi

  Leden van het Critical Autism Studies Network stellen het boek Re-Thinking Autism samen. In het inleidende hoofdstuk noemde de redacteuren hun boek het eerste samengestelde boek binnen het veld van kritische autismestudies.
 • 2016Orsini e.a.

  Orsini en een andere wetenschappers uit Zweden, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en Australie publiceren een eerste artikel met als titel Critical autism studies: challenging dominant understandings of autism.

Samenstelling

Het concept Critical Autism Studies is samengesteld uit de concept "critical" en "autism studies".

Autism studies verwijst naar het wetenschappelijk onderzoek naar alles wat te maken heeft met het fenomeen autisme.

Critical betekent het bekritiseren van heersende veronderstellingen en praktijk.

Critical Autism Studies is dus het deel van het wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen autisme dat zich bezig houdt met het bekritiseren van heersende veronderstellingen en praktijken die verband houden met autisme.

Critical Autism Studies
critical studies

vorm van onderzoek gericht op het bekritiseren van heersende ideeën

Critical Autism Studies
autism

in relatie tot mensen met een autismediagnose

 
Critical Autism Studies
critical autism studies

onderzoek dat veronderstellingen en praktijken m.b.t. autisten bekritiseert

 

Kritiek

1Niet constructief
Een kritiek die op veel kritisch onderzoek geleverd kan worden is dat het weinig constructief is. Het heeft 'een hoop commentaar' en veel te zeggen over hoe het niet moet, maar weinig bij te dragen aan hoe het dan wel zou moeten. In plaats van te spreken van "Critical Theory" als theorie die 'het er niet mee eens is' kan men beter aangeven waar men dan wel voor staat.
2Te dualistisch
Met de tegenstelling "kritisch" en "conventioneel" doen kritische theoretici alsof er nergens anders kritisch wordt nagedacht dan in hun eigen kleine onderzoeksveldje. De werkelijkheid is echter dat er ook buiten het veld van Critical Autism Studies wel degelijk kritisch wordt nagedacht.
3Te dicht bij de grond
Kritische theorie zit vaak te dicht bij de grond: (1) het gaat er zonder hiervoor een bewijslast te leveren vanuit dat bepaalde constructies van autisme dominant zijn; het heeft daardoor de neiging om achter te lopen in de kritiek, (2) het neemt te weinig afstand om te reflecteren op zichzelf, bijvoorbeeld op de basis die het heeft voor het maken van het waarde-oordeel waarmee het de bestaande constructies afwijst; het reflecteert niet op de eigen maat, waarmee het bestaande constructies de maat neemt.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt kritisch gereflecteerd op heersende, als vanzelfsprekend veronderstelde ideeën over autisme. Heersende theorieën en constructies worden uitgedaagd en alternatieve zienswijzen worden verkend. De critici die zich hier mee bezig houden zijn helder over de normen of criteria die ze hanteren bij het evalueren van een constructie en geven praktische opvolgbaar aanbevelingen voor verbetering.
 

Comments are closed.