Autistische trekken

Sinds 2000 is er een sterke toename van onderzoek naar het voorkomen van autistische trekken in de algemene populatie en onder specifieke groepen.

Belang

 
De eerste beschrijving van autistische gedragskenmerken is van Leo Kanner in 1943. Sinds 2000 is er een sterke toename van onderzoek naar het voorkomen van autistische trekken in de algemene populatie en onder specifieke groepen, zoals mensen met anorexia of ADHD.
 

Autismewoordenboek

1Autistische trekken als de kenmerken van het autistische gedragssyndroom
Tegenwoordig wordt autisme vooral opgevat als een aangeboren stoornis in de ontwikkeling van het brein, maar vroeger werd autisme vooral opgevat als een verzameling gedragskenmerken die samen een herkenbaar klinisch beeld vormden. Er werd onderscheid gemaakt tussen het gedrag en de oorzaak van dat gedrag. Autistische kenmerken verwezen naar gedrag dat behoorde bij het autistische gedragssyndroom. Dit gedrag kon verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld 'schizofrenie in de kindertijd'.
2Autistische trekken als subklinische vorm van autisme
In wetenschappelijk onderzoek worden "mensen met autistische trekken" onderscheiden van "mensen met autisme". Mensen met autisme betreffen dan alleen mensen die op een vragenlijst voor het meten van autistische kenmerken een bepaalde minimale score halen, die gebruikt wordt om te bepalen of iemand wel of geen autisme heeft. Deze score wordt de cut-off score genoemd. Mensen die scoren beneden de cut-off score, maar hoger dan het algemene gemiddelde, hebben dan een subklinische vorm van autisme. Dit betekent dat ze wel kenmerken van autisme hebben, maar niet zo ernstig dat ze daar over het algemeen genomen hinder van ervaren. Deze mensen worden dan "mensen met autistische trekken" genoemd.
3Autistische trekken als kenmerken van autisme spectrum stoornissen
In wetenschappelijk onderzoek wordt ook gekeken naar "autistische trekken" bij mensen met een andere stoornis. Er wordt dan bijvoorbeeld bij "mensen met anorexia nervosa" of bij "mensen met een obsessief-compulsieve stoornis" onderzocht in welke mate hun gedrag ook kenmerken heeft die behoren bij de diagnose autisme spectrum stoornissen.

Ontwikkeling

 • 1976Meyer

  In het proefschrift Cooperative behavior between children with autistic traits and children without autistic traits wordt voor het eerste de term 'autsitic traits' in de titel gebruikt. De inhoud van het proefschrift is onbekend.
 • 1978Student & Sohmer

  Evidence from auditory nerve and brainstem evoked responses for an organic brain lesion in children with autistic traits is het eerste wetenschappelijke artikel met de term 'autsitic traits' in de titel. De auteurs rapporteren over neurologisch onderzoek naar de vraag of "kinderen met autistische kenmerken" een organische beschadiging van het zenuwstelsel hebben. In het onderzoek worden "autistische kinderen" vergeleken met "normale kinderen". De resultaten van de auteurs bevestigen de theorie dat een organische beschadiging van het zenuwstelsel tot autistische kenmerken kan leiden.
 • 1987Olsson

  In Brain and Development rapporteert Bo Olsson van het Boltzmann-Institute for Research on Brain Damage in Children over een studie naar Autistic traits in the rett syndrome. Olsson concludeert dat het autistische "gedragssyndroom" van weinig waarde is in het onderscheid tussen Rett Syndroom en Infatiel Autisme.
 • 1989Galetti e.a.

  In het artikel Hyperventilation in the Awake State in Children with Autistic Traits wordt gerapporteerd over onderzoek naar hyperventilatie als een "gedragskenmerk" van "kinderen met autistische kenmerken als gevolg van organisch hersenletsel".
 • 1997Bhaumik e.a.

  In de studie Autistic traits in adults with learning disabilities onderzoeken Britse onderzoekers in welke mate autistisch gedrag en autistische beperkingen voorkomt bij volwassenen met een leerstoornis. Zij concluderen dat veel volwassen met een leerstoornis autistische kenmerken vertonen. Autistische kenmerken omschrijven zij als (1) niet in staat om te vragen wat je wil of te praten over dingen die je gedaan hebt, (2) interacteert alleen met anderen om de eigen behoeften te vervullen; blijft verder op afstand van anderen; (3) past bij het maken van sociale toenaderingen het eigen gedrag niet aan de reacties van degene die benaderd wordt aan; (4) vertoont obsessief gedrag, repeterende activiteiten, uitgebreide routines.
 • 2000-hedendiverse onderzoekers

  Er verschijnen vergelijkbare studies naar autistische kenmerken bij mensen met OCD (2000), ADHD (2007), genderdysforie (2012), anorexia (2013), gegeneraliseerde angststoornis (2015) en dakloosheid (2017).

Samenstelling

Het concept autistische trekken is samengesteld uit het bijvoeglijk naamwoord 'autistisch' en het meervoudige zelfstandig naamwoord 'persoonlijkheidstrekken' of 'gedragskenmerken'.

In de persoonlijkheidspsychologie verwijst het concept 'persoonlijkheidstrekken' naar regelmatigheden in het gedrag van mensen die worden gebruikt om bepaalde groepen van personen te onderscheiden van anderen groepen van personen en om hun toekomstig gedrag te voorspellen.

Bij regelmatigheden in het gedrag gaat het dan om patronen van acties, emoties en cognities.

'Autistisch' is in dit verband een label dat wordt toegekend aan een groep van personen die bepaalde gedragskenmerken gemeenschappelijk hebben en zo onderscheiden worden van mensen zonder deze kenmerken.

Autistische trekken betreffen dan de gedragskenmerken die behoren bij de 'autistische persoonlijkheid' of het 'autistische fenotype'.

De autistische persoonlijkheid, fenotype of gedragsstrategie betreffen dan gedragskenmerken waarin een bepaalde set van genetische oorzaken (het autistische genotype) zich uiten.

Autistische trekken
autistische

behoren bij de autistische persoonlijkheid of het autistische genotype

Autistische trekken
gedragskenmerken

patronen van acties, emoties en cognities

 
Autistische trekken
autistische trekken

gedragskenmerken die behoren bij de autistische gedragsstrategie

 

Kritiek

1Autistische trekken zijn niet hetzelfde als autisme
Schotse onderzoekers stellen de vraag: Meet de Autisme Spectrum Quotient Korte Vragenlijst eigenlijk wel dezelfde kenmerken in mensen met autisme en mensen zonder autisme?. Zij concluderen dat dit niet helemaal het geval is en dat onderzoekers voorzichtig moeten zijn in het trekken van conclusies over mensen met autisme op basis van onderzoek onder mensen met autistische trekken. Ook andere onderzoekers bekritiseren dergelijke praktijken.
2Meten van autistische trekken op basis van zelfrapportage is niet betrouwbaar
3Context en referentiegroep zijn belangrijk in het onderzoeken van autistische trekken
Amerikaanse onderzoekers rapporteren dat context en referentiegroep er toe doen wanneer wordt gevraagd naar autistisch gedrag in de algemene bevolking. Zowel mensen met als mensen zonder autistische trekken hebben moeite met het omgaan met mensen die anders zijn dan zij.

Betekenis voor autismevriendelijkheid

 
In autismevriendelijk Nederland wordt voorzichtigheid betracht in het generaliseren van resultaten onder mensen met autistische trekken naar mensen met autisme.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *