Autistische beperking

Naast verstandelijke en visuele beperkingen wordt ook wel gesproken van een autistische beperking. Het is echter de vraag of het terecht is om te spreken van 'autistische beperking' als categorie van beperkingen.

Belang

 
Naast verstandelijke en visuele beperkingen wordt tegenwoordig ook wel gesproken van een autistische beperking, waarbij het in het laatste geval niet duidelijk wordt welke functie precies belemmerd wordt. Het is dan ook de vraag of het terecht is om te spreken van autistische beperking als een categorie.
 

Autismewoordenboek

1Autistische beperking als tekortkoming ten opzichte van de norm
Een autistische beperking is een tekortkoming. In het Engels spreekt men van een "deficit". Hierbij wordt veronderstelt dat de tegenhanger van dit "tekort" een "voldoende" is, namelijk een voldoen aan de norm. Bij een tekortkoming gaat het om een negatieve afwijking van de norm, waardoor men niet heeft wat vraagt om aan de norm te voldoen.
2Autistische beperking als categorie van beperkingen
Organisaties die te maken hebben met mensen met verschillende functiebeperkingen clusteren verschillende typen beperkingen vaak onder één noemer. Zij spreken bijvoorbeeld van een "verstandelijke beperking", "auditieve beperking", "fysieke beperking" en dus ook van een "autistische beperking".
3Autistische beperking als belemmering in het functioneren
Een autistische beperking is een belemmering in het functioneren. Vroeger werd meestal het woord "handicap" gebruikt. Deze term komt oorspronkelijk uit de sportwereld, waar het verwijst naar "een opgelegde belemmering met gelijkstelling als doel" In de maatschappelijke betekenis verwijst het echter naar een "belemmering waaruit een achterstand verklaarbaar is". In plaats van "we worden bij het vergaderen belemmerd door ruimtegebrek" kan men ook zeggen "we worden gehandicapt door ruimtegebrek".
4Autistische beperking als begrenzing van de mogelijkheden
Een autistische beperking is een begrenzing, wat de letterlijke betekenis van "beperking" is. Specifiek gaat het dan om een begrenzing van de mogelijkheden van de autist. Alle organismen worden in wezen beperkt of begrensd door hun belichaming, waardoor een andere, autistische belichaming ook leidt tot een andere begrenzing. Deze begrenzing hoeft strikt genomen niet perse krapper te zijn, maar kan ook ruimer zijn - al wordt in de praktijk meestal wel een krappere begrenzing bedoeld.
5Autistische beperking als kwetsbaarheid
In de zin van een krappere begrenzing kan een autistische beperking opgevat worden als een kwetsbaarheid. Kwetsbaar zijn betekent een significante risico op schade lopen, zonder voldoende mogelijkheden of middelen te hebben om zichzelf te beschermen. Net als kinderen, vrouwen en ouderen zijn mensen met een autistische beperking door hun belichaming kwetsbaar in deze zin. Dit legt de staat en ander plichtdragers een zorgplicht op en geeft autisten recht op bescherming.
Wij bieden dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking.
Kun je met een autistische beperking piloot worden? Dan hangt af van de mate van de beperking.
Ik heb het nooit over de autistische beperking van onze zoon, maar over zijn autistische talenten.
Een autistisch beperking kan bestaan in tekortkomingen in het maken en onderhouden van sociale contacten zijn.

Ontwikkeling

 • 1944Asperger

  De Zwitserse kinderarts Hans Asperger schrijft als een van de eerste over autisme. Hij merkt herhaaldelijk op dat de autistische persoonlijkheid zich op "zeer verschillende niveaus" voordoet: van de aan de genie grenzende originelen tot de zwaar contactgestoorde, automatisch-achtige zwakzinnigen. De eersten kunnen een zeer hoge mate van "sociale integratie" bereiken, terwijl het lot van de laasten vaak erg triest is. Asperger spreekt niet van een "beperking", maar gebruikt de termen "sociale begrenzing" en "Intellectuele minderwaardigheid".
 • 1979Wing & Gould

  In het artikel Severe Impairments of Social Interaction and Associated Abnormalities in Children: Epidemiology and Classification (1979) introduceren de Britse psychiater Lorna Wing en haar collega Judith Gould de concepten "triad of social impairments" en "autistic continuum". Het autistisch continuum is voor hen primair een continuum van de ernstigheid of mate van beperking.
 • 1994DSM-4

  De mate van beperking wordt in het diagnostisch handboek DSM-4 onderverdeeld in 10 categorieën, die de mate het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon aanduiden in de vorm van een GAF-score tussen 0 en 100. GAF is een afkorting van Global Assessment of Functioning. De score 100 wordt gegeven bij "uitstekend" functioneren, 50 bij "matig" functioneren en < 50 bij "ernstige beperkingen" in functioneren.
 • 1998Singer

  In haar scriptie Odd People In: The Birth of Community Amongst People on the Autistic Spectrum introduceert de Australische sociale wetenschapper en autisme-activist Judy Singer de term "neurodiversiteit" als aanduiding voor autisme en aanverwante condities. Singer heeft moeite met de term "autistische beperking" (disability), omdat autisme zich "ergens in het niemandsland tussen beperking en diversiteit" bevindt en de term "beperking" er niet in slaagt om deze situatie goed te beschrijven.
 • 2013DSM-5

  De mate van beperking wordt in de DSM-5 ondergebracht in drie categorieën: ‘Vereist ondersteuning’, ‘Vereist substantiële ondersteuning’ en ‘Vereist zeer substantiële ondersteuning’. Hierbij is de mate waarin het functioneren wordt belemmerd op de verschillende levensgebieden leidend.

Samenstelling

De term "autistische beperking" is een samengesteld concept, waarbij het tweede deel verwijst naar een begrenzing van mogelijkheden en het eerste deel een verband legt met autisme.

Een "autistische beperking" kan een begrenzing van mogelijkheden zijn die veroorzaakt wordt door het hebben van een autistische stoornis, maar de oorzaak van de begrenzing kan ook ergens anders liggen, bijvoorbeeld in discriminatie vanwege die stoornis.

Een leerling kan bijvoorbeeld best in staat zijn om op HAVO-niveau te functioneren, maar hierin begrenst worden vanwege de vooroordelen over autisme die heersen bij zijn of haar leraren.

Na het vaststellen van de diagnose "autisme" door een psychiater of klinisch psycholoog kan het vervolgens aan anderen zijn om te beoordelen of iemand wel of niet in staat is tot het verrichten van bepaalde activiteiten en of er eventueel aanpassingen zijn te maken waardoor iemand het misschien wel zou kunnen.

Zo kan bijvoorbeeld een medisch tuchtcollege beoordelen of een arts met autisme in staat is om patiënten te behandelen en zo niet, of er aanpassingen mogelijk zijn waardoor die dit wel zou kunnen.

Autistische beperking
autistisch

Door een autistische belichaming veroorzaakt, aan autisme gerelateerd

Autistische beperking
beperking

begrenzing van mogelijkheden

 
Autistische beperking
autistische beperking

begrenzing van mogelijkheden die verband houdt met het hebben van een autistische belichaming

 

Kritiek

1Er bestaat geen autistische functie, dus ook geen autistische functiebeperking
Naast een "visuele (functie)beperking", "auditieve (functie)beperking" en "motorische (functie)beperking" ook spreken van een "autistische beperking" is niet correct, omdat er wel een visuele, auditieve en motorische functie bestaat, maar geen autistische functie. Er wordt daarom ook wel gesproken van autistische beperkingen als vorm van "psychische beperking", maar ook daarbij wordt niet duidelijk welke functie precies beperkt is. Het is dus beter om te spreken van een communicatieve, sociale of executieve functiebeperking, die zich ook voor kan doen bij mensen zonder autisme.
Wij zijn een landelijk werkende organisatie die mensen met een auditieve, visuele, autistische of motorische beperking aan passend werk helpt.

Betekenis voor autismevriendelijkheid

 
In autismevriendelijk Nederland zijn autisten, net als alle andere mensen, beperkt in hun mogelijkheden. Deze begrenzing wordt vooral bepaald door de specifieke beperkingen die samenhangen met het hebben van een autistische belichaming en de algemene beperkingen van de Nederlandse staat en de Nederlandse samenleving. Waar mogelijk worden aanpassingen gemaakt om belemmeringen in het functioneren van autisten op te heffen of te verminderen. De verhoogde kwetsbaarheid van mensen met een autistische belichaming wordt erkend, even als de zorgplicht en het recht op bescherming dat daaruit voortvloeit.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *